Cambridge Reading Test – The Cork

Please Share

1.     Cork – the thick bark of the cork oak tree (Quercus suber) – is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia: the ancient Egyptians sealed their sarcophagi (stone coffins) with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals.

Bần – vỏ ngoài xù xì của cây sồi (hay Quercus suber) –  là một loại vật liệu đáng chú ý. Nó bền, có độ đàn hồi tốt, nổi được và chống cháy, nó phù hợp để sử dụng cho nhiều mục đích. Nó còn được sử dụng hàng ngàn năm nay như: Tổ tiên của người Ai cập đã niêm phong các quan tài đá bằng vật liệu này, trong khi đó tổ tiên của người Hy Lạp và Roman đã dùng nó trong mọi việc, từ làm tổ ong đến giày sandals.

2.     And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 cm in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20°C all year round. Developed most probably as a defense against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimeter – that technology has never succeeded in replicating. The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure.

Và khi vỏ cây sồi bần – một loại cây phi thường. Vỏ của nó dày đến 20cm, cách nhiệt cho cây như là cái áo khoác bọc xung quanh thân và cành, để giữ cho nhiệt độ bên trong luôn ở mức 20 độC quanh năm. Nó được phát triển như một cách chống cháy rừng, vỏ cây sồi có một cấu trúc tế bào cụ thể – với khoảng 40 triệu tế bào mỗi centimet khối – điều mà công nghệ chưa bao giờ sao chép thành công. Những tế bào chứa đầy không khí, đó là lý do tại sao vật liệu bần này lại dễ nổi. Nó cũng có tính co giãn, có nghĩa là bạn có thể đè bẹp và thấy nó bung trở lại như kích thước và hình dạng ban đầu khi áp lực được giải phóng. 

3.     Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece, and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimetres of rain per year and no more than 800 millimetres. Like grapevines, the trees thrive in poor soil, putting down deep roots in search of moisture and nutrients. Southern Portugal’s Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world’s largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world.

Cây sồi được trồng ở những quốc gia vùng Địa Trung Hải, bao gồm cả Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Morocco. Chúng sinh sôi, nảy nở ở những vùng khí hậu ấm và nắng, những nơi có lượng mưa ít nhất vào khoảng 400mm mỗi năm, nhưng không bao giờ nhiều hơn 800mm. Giống như cây nho, giống cây này phát triển mạnh ở vùng đất khô cằn, chúng vươn rễ sâu để tìm độ ẩm và chất dinh dưỡng. Vùng Alentejo ở phía Nam của Bồ Đào Nha có đầy đủ những điều kiện cần thiết, điều này giải thích tại sao vào những năm đầu của thế kỷ 20, khu vực này đã trở thành nơi sản xuất vật liệu sồi lớn nhất thế giới, và tại sao ngày nay nó chiếm khoảng một nửa sản lượng sồi bần trên toàn thế giới. 

4.     Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience. From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. And for top-quality cork, it’s necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer’s day to harvest cork. If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp – the tree will be damaged.

Hầu hết những rừng sồi đều thuộc do các gia đình sở hữu. Những dạng kinh doanh gia đình này cũng như những cây sồi đều có tuổi thọ khoảng 200 năm. Việc sản xuất sồi chính là bài tập cho sự kiên nhẫn. Mất 25 năm cho việc trồng trọt một cây sồi nhỏ cho đến khi thu hoạch, và mỗi vụ thu hoạch trên một cây cách nhau khoảng gần 10 năm. Để đạt được chất lượng sồi tốt thì cần phải chờ thêm 15 đến 20 năm. Bạn thậm chí phải chờ đến ngày hè thích hợp để thu hoạch sồi. Nếu vỏ cây bị tước vào một ngày trời quá lạnh hoặc lúc không khí ẩm thì cây sẽ bị hư hại. 

5.     Cork harvesting is a very specialised profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skillful cork- strippers prise away a semi-circular husk that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about four months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade. Corkboard and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete.

Việc thu hoạch sồi là một công việc đặc biệt chuyên nghiệp. Không có phương tiện cơ học, nghĩa là việc tước vỏ sồi phải được đầu tư, nên công việc này phải được thực hiện bởi một đội ngũ công nhân có kỹ thuật cao. Đầu tiên, họ cắt vỏ sồi theo chiều dọc bằng việc sử dụng những cái rìu nhỏ, sau đó nâng những mảng lớn nhất có thể. Những người tước vỏ khéo léo nhất  kéo một hình bán nguyệt dọc theo thân từ phần trên mặt đất tới những cành đầu tiên. Sau đó chúng được phơi trên đất trong 4 tháng, trước khi được đem đến các nhà máy, nơi chúng sẽ được nấu để giết các côn trùng còn lại trên cây sồi. Sau đó hơn 60% sồi được làm thành nút chai truyền thống, hầu hết các phần còn lại được sử dụng trong ngành thương mại xây dựng. Vỏ sồi và tấm lie là vật liệu lý tưởng để sử dụng làm vật liệu cách nhiệt và cách âm, trong khi hạt sồi được sử dụng để sản xuất bê tông. 

Video clip with Vietnamese and English

6.      Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which forms through the interaction of plant phenols, chlorine and mould. The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminum screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.

Những năm gần đây đã chứng kiến việc kết thúc sự độc quyền ảo của vỏ sồi trong việc được dùng làm vật liệu cho nút chai, do những lo lắng về ảnh hưởng có thể gây ra cho sản phẩm bên trong chai. Nó có thể gây ra một hợp chất hóa học có tên là 2,4,6-trichloroanisole (TCA), được hình thành từ sự tương tác của những phenol thực vật, clo và nấm mốc bên trong. Nồng độ thấp nhất là vào khoảng 3 hoặc 4 phần cho đến một ngàn tỷ – có thể phá hủy hương vị của sản phẩm bên trong. Kết quả là dần dần chuyển sang các nút chai bằng nhựa, gần đây nữa có những nút bằng nhôm. Những vật liệu thay thế này rẻ hơn và thuận tiện hơn khi sử dụng, nhất là những nút nhôm.

7.      The classic cork stopper does have several advantages, however. Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high-quality goods with which it has long been associated. Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty. Moreover, cork forests are a resource, which supports local biodiversity and prevents desertification in the regions where they are planted. So, given the current concerns about environmental issues, the future of this ancient material once again looks promising.

Tuy nhiên, nút chai bần truyền thống vẫn có những ưu điểm. Đầu tiên, hình ảnh truyền thống của nó liên quan đến một loại sản phẩm có chất lượng cao mà đã được gắn kết nhiều năm. Kế đến, đây là điều rất quan trọng – sồi bần là sản phẩm bền và có thể được tái chế mà không có bất cứ một khó khăn nào. Hơn nữa, rừng sồi là nguồn tài nguyên hỗ trợ cho sự đa dạng sinh học ở địa phương, giúp chống lại sự sa mạc hóa trong khu vực mà nó được trồng. Do đó, với những lo lắng hiện tại về những vấn đề môi trường, tương lai của nguyên liệu cổ này, một lần nữa vẫn đầy hứa hẹn. 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage? In boxes 1-5 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

1. The cork oak has the thickest bark of any living tree. NOT GIVEN

2. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork. F

3. Individual cork oak trees must be left for 25 years between the first harvest and the second harvest. F

4. Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions. T

5. The only way to remove the bark from cork oak trees is by hand. T

Questions 6-13

Complete the notes below. Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Comparison of aluminum screw caps and cork bottle stoppers

Advantages of aluminum screw caps

• do not affect the (6) taste of the bottle contents

• are (7) cheaper to produce

• are (8) convenient to use

Advantages of cork bottle stoppers

• suit the (9) image of quality products

• made from a (10) sustainable material

• easily (11) recycled

• cork forests aid (12) biodiversity

• cork forests stop (13) desertification happening

SUMMARY & VOCABULARY:
The cork oak tree is a remarkable material, which is suitable for a wide range of purposes. This tree is an extraordinary tree with a particular cellular structure of over 40 million cells per cubic centimeter, which modern technology cannot develop with the same structure. The cork is so buoyant because its cells are filled by air. There are only a few regions that can meet all of the requirements for planting the cork. One of them is  Alentejo in Southern Portugal, this region can produce roughly half of all cork production around the world. Most cork forests are family-owned, which has around 200 years old as the trees. It takes 25 years for planting a cork from a cork sapling to the first harvest, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. And you need to wait for a further 15 to 20 years for a top-qualify cork. The cork even needs to be harvested by a team of highly skilled workers in the right kind of summer’s days, and no mechanical tools can be used. The corks are tripped in a semi-circular husk by the workers and then dried for about four months before taken to factories and boiled to kill insects. Most of the cork and its granules will be used for the manufacture of traditional bottle stoppers, thermal or acoustic insulation, and concrete. Recent years have seen the end of the cork as the material of bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle as it can create 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which form through the interaction of plants phenols, chloride and mould. Many cheap and convenient substitutes were produced to replace the cork, such as aluminum screw caps or plastic stoppers. However, planting the cork can aid local biodiversity and prevent desertification, so once again, the future of this ancient material looks promising

Please Share

Leave a Reply