Learning Vietnamese – Lesson 2

Please Share

Today we will learn something about Vietnamese culture through this lesson.

The Vietnamese culture may has many different things from yours. It may make you feel shocked at the first time. But if you really want to know more about Vietnamese culture, please ask the local people, they will tell you everything. Just ask when you don’t understand anything.

Here is our 2nd lesson.

 

Let’s start it now.

Upon first meeting you, Vietnamese people will immediately ask for your age, profession/major, whether you have a boyfriend/girlfriend, your parents’ age and your parents’ professions. This is all before they know your name. It can come across as blunt but it’s a great way of cutting the small talk short and figuring out whether a potential love match could be made between yourself and one of the family members. Plus, the ages are used to identify what personal pronoun should be assigned to each person. Compliments are given out in the same blunt manner. My friend thought ‘đẹp trai’ meant ‘good morning’ because people kept on calling him handsome.

Translated it:

Khi gặp bạn lần đầu tiên, người Việt Nam sẽ ngay lập tức hỏi về tuổi, nghề nghiệp của bạn, có bạn trai/bạn gái hay chưa, tuổi và nghề nghiệp của cha mẹ bạn. Đây là tất cả những điều mà họ muốn biết trước khi biết tên bạn. Điều này có thể quá thẳng thừng nhưng đó là cách tốt để cắt ngắn cuộc trò chuyện nhỏ và tìm ra liệu có hay không một cuộc hôn nhân tình yêu tiềm năng có thể được tạo ra giữa bạn và một trong những thành viên của gia đình. Hơn nữa, tuổi tác được dùng để xác định cách gọi nào được ấn định cho từng người. Những lời khen ngợi thường được đưa ra theo một cách thẳng thừng. Người bạn của tôi đã nghĩ “đẹp trai” có nghĩa là “chào buổi sáng” bởi vì mọi người hay gọi anh ấy là “đẹp trai”.

Vocabulary Vietnamese meaning

Upon

Immediately

Profession/ major

Boyfriend/ girlfriend

A potential love match

Plus

To identify

Should be assigned

Compliments

Give out

In the same blunt manner

Handsome

To keep on calling him handsome.

Vào lúc, khi

Ngay lập tức

Nghề nghiệp/chuyên môn

Bạn trai/ bạn gái

Một cuộc hôn nhân tình yêu tiềm năng

Ngoài ra

Xác định

Nên được ấn định

Những lời khen ngợi. You should use the word “những” when you want to say about something is more than one.

Đưa ra

Theo 1 cách thẳng thừng/thẳng thắn.

Đẹp trai

Tiếp tục gọi anh ấy là “đẹp trai”. We can also use the word “hay” to say about something happen in many times

 
 
Grammar Example
Hỏi về (Ask for) Tôi muốn hỏi về các mối quan hệ của bạn (I want to ask for your relationships)

Tôi muốn hỏi về công việc của bạn (I want to ask for your job)

Be used to + Verb Cái này được dùng để uống (This one is used to drink)

This is the end of lesson 2 about Vietnamese culture. Practice it by yourself and ask here when you need any help. 🙂

This is the previous lesson of learning Vietnamese language.

Please Share

Leave a Reply