Cambridge Reading Test – Collecting as a hobby

Spread the love

Collecting must be one of the most varied human activities, and it’s one that many of us. Psychologists find it fascinating.

1.     Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an arctophile collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers, or whatever, takes time, energy, and money that could surely be put to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it?

Nhiều hình thức sưu tầm nghiêm túc có tên kỹ thuật là: Nhà sưu tầm gấu bông, nhà sưu tầm tem, nhà sưu tầm bưu thiếp. Việc tích lũy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bưu thiếp, giấy gói sôcôla hoặc bất cứ thứ gì đều cần thời gian, năng lượng và tiền bạc mà có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Nhưng có hàng triệu nhà sưu tầm trên thế giới. Tại sao họ lại làm như vậy?

2.     There are the people who collect because they want to make money – this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They’ll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element, too – buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in.

Có những người sưu tầm vì muốn kiếm tiền – đây có thể được gọi là công cụ kiếm tiền, do vậy, việc sưu tầm được xem như là một sự kết thúc. Họ tìm kiếm, nói rằng các món đồ cổ mà họ mua với giá cực kỳ rẻ, và mong muốn bán được với giá hời. Nhưng có một yếu tố tâm lý là: khi mua giá rẻ rồi bán lại, sẽ đem đến một cảm giác chiến thắng. Vì việc buôn bán trực tuyến cực kỳ dễ nên ngày càng có nhiều người tham gia.

3.     Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant of joining a bridge club or a gym and similarly brings them into contact with like-minded people. Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer.

Nhiều nhà sưu tầm đã sưu tập để phát triển đời sống xã hội của họ, họ tham gia vào các nhóm sưu tầm và trao đổi thông tin về món đồ. Đây là một dạng biến thể khi tham gia một câu lạc bộ cầu nối hoặc một phòng tập thể dục, và một cách tương tự sẽ đem họ đến với những người có cùng sở thích. Một động lực khác để sưu tầm là ham muốn tìm được thứ gì đó khác biệt, chẳng hạn như bản thu âm của một ca sỹ nào đó.

4.     Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they’re looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone.

Một vài người có thể dành cả đời để sưu tầm một món nào đó. Tâm lý này có thể cho họ một mục đích đối với cuộc sống trong khi những thứ khác đều vô nghĩa. Mặc dù vậy, đây là một điều nguy hiểm, nếu một ai đó đủ may mắn tìm được món mà họ tìm kiếm thì thay vì ăn mừng cho thành công, thì họ lại cảm thấy trống rỗng vì mục tiêu của họ đã không còn nữa.

5.     If you think about collecting postage stamps another potential reason for it – or, perhaps, a result of collecting – is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps.

Nếu bạn nghĩ về việc sưu tầm tem bưu điện như là một lý do tiềm năng – hoặc có lẽ, kết quả của việc sưu tầm có một giá trị giáo dục. Việc sưu tầm tem mở ra cánh cửa với những nước khác, và với cây cối, động vật hoặc những người nổi tiếng được in trên tem.

6.     Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals, and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is.

Tương tự, vào thế kỷ 19, nhiều người sưu tầm vật hóa thạch, động vật và cây cối từ khắp nơi trên thế giới, và bộ sưu tập của họ cung cấp một lượng lớn thông tin về thế giới tự nhiên. Không có những bộ sưu tập đó thì sự hiểu biết của chúng ta về sự vật sẽ rất hạn hẹp.

7.     In the past – and nowadays, too, though to a lesser extent – a popular form of collecting, particularly among boys and men, was trainspotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen. Trainspotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go to, to see a particular engine. As a by-product, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations, or the technical specifications of different engine types.

Trong quá khứ và cả ngày nay, mặc dù ở mức độ thấp hơn – một hình thức thu thập phổ biến đặc biệt giữa các chàng trai và những người đàn ông là đầu tàu. Việc này có thể liên quan đến việc cố gắng nhìn thấy đầu máy của một dạng cụ thể, việc sử dụng thông tin công cộng để xác định mọi thứ, và đánh dấu vào từng động cơ đã xem qua. Người sưu tầm đầu tàu trao đổi thông tin, thông thường là bằng điện thoại, để họ có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu để xem một phương pháp đặc biệt. Như một sản phẩm phụ, nhiều học viên có cùng sở thích sẽ trở nên am hiểu về việc vận hành xe lửa, hoặc kỹ thuật đặc biệt khác nhau giữa các loại đầu máy.

8.      Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today’s dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like.

Tương tự, những người sưu tầm búp bê không chỉ đơn giản mở rộng bộ sưu tập, và phát triển sự hứng thú theo cách mà các búp bê được tạo ra, hoặc những vật liệu được sử dụng. Những vật  liệu này đã thay đổi hàng thế kỷ nay, từ vật liệu chuẩn là gỗ ở thế kỷ 16 ở Châu Âu, sang vật liệu sáp và sứ ở những thế kỷ sau, cho đến vật liệu nhựa như ngày nay. Hoặc các nhà sưu tập có thể được truyền cảm hứng nghiên cứu cách các búp bê phản ứng lại quan niệm về những gì trẻ con thích, hoặc nên thích.

9.      Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles-perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict -people, birds, maps, and so on.

Không phải tất cả các nhà sưu tầm đều có hứng thú trong việc học tập từ sở thích cá nhân, do đó chúng tôi có thể gọi là do tâm lý sưu tầm, nó cần thiết để kiểm soát ý thức, có lẽ đó là cách đối phó với sự bất an. Ví dụ như các nhà sưu tầm tem sắp xếp chúng trong những quyển album, thường rất gọn gàng, việc tổ chức bộ sưu tập của họ theo những nguyên tắc phổ biến cụ thể – có lẽ là theo tên nước, hay theo nhóm miêu tả về người, chim, bản đồ,…

10.    One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector’s individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, maybe conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection.

Một lý do khác, dù cho có ý thức hay không thì những gì mà ai đó sưu tầm là nhằm thể hiện chủ nghĩa sưu tập cá nhân. Một ai đó quyết định sưu tầm cái gì khác lạ như vòng cổ chó, có thể đang muốn truyền đạt niềm tin của bản thân về những thứ thú vị về họ. Và dù tin hay không, có ít nhất một bảo tàng vòng cổ chó tồn tại, và nó đã phát triển từ một bộ sưu tập cá nhân.

11.    Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of personal fulfillment. To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it.

Dĩ nhiên, tất cả mọi sở thích đều đem lại niềm vui, nhưng điểm chung trong việc sưu tầm là niềm đam mê: Niềm vui đã đẩy nó vươn xa. Hơn hầu hết các sở thích khác, việc sưu tầm có thể tập trung hoàn toàn sự hăng say, và có thể đem lại ý chí mạnh mẽ về sự thỏa mãn cá nhân. Đối với những người không sưu tầm thì có thể là lập dị, nếu có việc gì đó ít nguy hiểm, giúp tiêu khiển, nhưng đầy tiềm năng thì việc sưu tầm sẽ đáp ứng yêu cầu mà bạn muốn.

Questions 14-21

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 14-21 on your answer sheet.

14   The writer mentions collecting ……antiques……………….. as an example of collecting in order to make money.

15   Collectors may get a feeling of ……triumph……………….. from buying and selling items.

16   Collectors’ clubs provide opportunities to share………information……………………

17   Collectors’ clubs offer ………contact………………. with people who have similar interests.

18   Collecting sometimes involves a life-long………desire………………. for a special item.

19 Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely………empty……………….

20  Stamp collecting may be ……educational………………….. because it provides facts about different countries.

21   …………Trainspotting…………….. tends to be mostly a male hobby. (6/8)

Questions 22-26

Do the following statements agree with the information given in the passage on pages 20 and 21?

In boxes 22-26 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

22   The number of people buying dolls has grown over the centuries. Not given

23   Sixteenth-century European dolls were normally made of wax and porcelain. F

24   Arranging a stamp collection by the size of the stamps is less common than other methods. Not given

25   Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual. T

26   Collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire. T


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.